Profese online 2017, 10(1):

Editoriál

Miroslav Kopecký1, Irena Voříšková2
1 Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
2 Knihovna Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Vážení čtenáři, autoři příspěvků, kolegyně a kolegové,

s radostí Vám přinášíme nové jarní číslo časopisu Profese online 2017, které Vám prezentuje články z oblasti nelékařských zdravotnických věd.

V dubnovém čísle 1/2017 jsou publikovány původní vědecko-výzkumné články. První článek, autorského kolektivu Kozáková, R., Vévodová, Š., Vévoda, J., Merz, L., Grygová, B., a Kozák, J.
"Syndrom vyhoření u rodinných a profesionálních pečujících", se zaměřuje na problematiku péče o pacienta ze strany rodinných příslušníků a také profesionálních pracovníků. Jedná se o téma aktuální a v současné době velmi diskutované v odborných a politických kruzích.
Chronickým srdečním selháním, které výrazně ovlivňuje kvalitu života pacienta pojednává článek "Deprese a kvalita života pacientů s chronickým srdečním sehlháním" autorů Vévodová, Š., Andrlová, M. a Vévoda, J.

Nárůst pacientů s diabetes mellitus, podobně jako je obezita nebo chronické srdeční selhání, má v tomto 21. století rostoucí tendenci
a přínáší s sebou řadu zdravotních problémů a významně ovlivňuje kvalitu života. Důležitou otázkou je zjistit, zda edukace pacientů
s tímto onemocněním je na dostatečné úrovni a efektivní. Uvedené problematice se věnují ve svém článku "Vývoj a zhodnocení obsahové validity znalostního dotazníku pro pacienty s dibetes mellitus", autorský kolektiv Šoukalová, K., Prázný, M., a Doležalová, B.

Poslední článek spadá do oblasti fyzioterapie. Autoři Konečný, P., Sedláček, P. a Tarasová, M. prezentují ve svém výzkumném článku rehabilitaci spastické parézy akra horní končetiny, která způsobuje problémy v úchopových a manipulativních funkcích ruky s názvem
"Vliv pneudlah na ovlivnění spasticity horní končetiny".

Rok 2017 přinesl do redakce mnoho novinek. Jak jsme Vás informovali v říjnovém čísle 2016, časopis jmse svěřili do rukou automatického redakčního systému ACTAVIA. Nemusíte se však bát, že by veškerou činnost prováděla "nějaká umělá inteligence", ale jak jsme již avizovali v přechozím čísle, přijetí automatického redakčního systému byl důležitý krok vpřed z mnoha důvodů, kteeré jsou kladeny na vědecké odborné časopisy a jejich konkurenceschopnost.

První letošní číslo se tak může pyšnit přízviskem "průkopník" mezi ostatními čísly časopisu. Autoři článků a recenzenti, kteří mělli
tu možnost již sami pracovat s redakčním systémem ACTAVIA, nám určitě dají za pravdu, že se jedná o velmi intuitivní systém a celý průběh vložení článku až přes recenzní řízení a konečné vložení článku do podoby, jakou známe ze stránek samotného časopisu, úspěšně proběhlo.

Současně jste si také mohli všimnout změn, které jsme provedli na našich webových stránkách. Obměny byly provedeny v souvislosti
s převedením na automatizovaný redakční systém ACTAVIA. Webové stránky časopisu Profese online v současné době ztělesňují základní pilíře a to jednoduchost, přehlednost a ucelenost. Každý z návštěvníků webových stránek nemůže přehlédnout kolonku "Přihlásit",
která slouží všem budoucím autorům, včetně recenzentů, k vložení a spravování svých příspěvků. Vložit článek můžete také v záložce "Pokyny autorům", kde je tlačítko "Vložit článek".

Při spuštění nového systému do "ostrého" provozu jsme se snažili vyhnout všem komplikacím, které mohly nastat. Věříme, že jsme dosáhli minimalizace všech zádrhelů při vstupu do nového systému. jakékoliv vzniklé nepředvídatelné situace se nám podařilo zvládnout
a to i díky všem příspívajícím autorům a recenzentům, kteří vlastně samotný systém jako první vyzkoušeli "na ostro". Tímto všem děkujeme za trpělivost a spolupráci při zkvalitnění a ladění samotného systému, které bude probíhat i nadále.

V rámci zlepšení redakčního systému také usilovně pracujeme na nepřetržitém zvyšování kvality časopisu. V současné době je časopis posuzován multioborovou databází EBSCO a případný vstup časopisu do této databáze by předsstavoval další významný mezník
v působení samotného časopisu. Dvojjazyčná verze článků dopomáhá k lepší indexaci v jednotlivých databázích a samozřejmostí je velká pravděpodobnost, že si články najdou více koncových čtenářů. Všechny výše popsané kroky mají a cíl postupně zvyšovat kvalitu časopisu
a tím se ucházet o zařazení časopisu do významných světových databázích. Tato cesta není vůbec jednoduchá, je náročná na čas a práci členů redakce, a proto jsme rádi, pokud nám autoři poslaných článků do časopisu aktivně pomáhají. Děkujeme.

Uvedené kroky vedou ke zlepšování kvality časopisu Profese online, ale nejsou konečné a končit ani nebudou. nadále máme připraveny další cíle, které bychom chtěli postupně naplnit. Redakce bude ráda reagovat na Vaše připomínky či podněty, které povedou ke zkvalitnění časopisu.

Časopis Profese online se v letošním roce aktivně zapojil do přípravy a realizace mezinárodní vědecké konference Antropologické
dny 2017
, která se koná ve dnech 6. a 7. září 2017.

Mezinárodní vědecká konference se koná ve spolupráci České společnosti antropologické, Fakulty zdravotnických věd a Lékařské fakulty Univerzit Palackého v Olomouci (www.fzv.upol.cz). Účastníkům konference redakce nabídla možnost publikovat své vědecké články
v časopise Profese online.

Tímto krokem redakce časopisu plní své plány, nabídnout spolupráci při publikování příspěvků z vědeckých konferencí, odborných seminářů apod. V této souvislosti kontaktujte šéfredaktora časopisu Profese online doc. PaedDr. M. Kopeckého, Ph.D. Redakce časopisu
Vám poskytne všedchny důležité podklady pro publikování článku a zajistí kvalitní recenzní řízení. Věříme, že této možnosti využijí
i další organizátoři budoucích konferencí, seminářů a dalších odobrných akcí.

Redakce časopisu děkuje všem autorům a recenzentům za dosavadní spolupráci a také vedení Fakulty zdravotníckých věd UP v Olomouci za podporu činnosti časopisu Profese online.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci

Doc. PaedDr. M. Kopecký, Ph.D a Bc. Irena Voříšková

Zveřejněno: duben 2017