Profese Online, 2017 (roč. 10), číslo 1

Syndrom vyhoření u rodinných a profesionálních pečujících

Radka Kozáková, Šárka Vévodová, Jiří Vévoda, Lukáš Merz, Bronislava Grygová, Jiří Kozák

Profese online 2017, 10(1):1-7 | 10.5507/pol.2017.001

Východiska: Péče o rodinného příslušníka je náročná a představuje pro pečovatele zátěž. V důsledku dlouhodobé zátěže může u pečovatele dojít k rozvoji syndromu vyhoření. Podobně jako na rodinné pečující, jsou i na profesionální pracovníky kladeny požadavky, které představují zátěž. Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit míru syndromu vyhoření a rozdíl v míře vyhoření u rodinných pečujících a u profesionálních pečujících. Metodika: Byla použita metoda kvantitativního dotazníkového šetření s použitím dotazníku Burnout Measure (BM). Soubor respondentů byl tvořen 50 rodinnými pečujícími (42 žen, 8 mužů) s průměrnou délkou pečování 5 let a 57 profesionálními...

Vývoj a zhodnocení obsahové validity znalostního dotazníku pro pacienty s diabetes mellitus

Kristýna Šoukalová, Martin Prázný, Barbora Doležalová

Profese online 2017, 10(1):8-14 | 10.5507/pol.2017.002

Východiska: V současně době v České republice chybí dotazník, který by ověřil úroveň znalostí pacientů s diabetem. Takový dotazník je potřebný, protože počet nemocných s diabetem stále stoupá a je třeba, aby bylo možné hodnotit efektivitu prováděné edukace, která je personálně i časově velmi náročná. Dotazník posuzující znalosti pacientů je jednou z možností, jak lze efektivitu edukace hodnotit. Cíl: Cílem práce bylo vytvořit znalostní dotazník pro osoby s diabetem. Součástí tohoto cíle bylo navrhnou hlavní témata, oblasti a konkrétní položky nově tvořeného znalostního dotazníku, zhodnotit obsahovou validitu hlavních navržených oblastí,...

Deprese a kvalita života pacientů s chronickým srdečním selháním

Šárka Vévodová, Michaela Andrlová, Jiří Vévoda

Profese online 2017, 10(1):15-21 | 10.5507/pol.2017.003

Východiska: Chronické srdeční selhání je označováno jako epidemie 21. století, která má závažné důsledky, výrazně snižuje délku života a má negativní dopad na kvalitu života. Se zhoršenou kvalitou života u pacientů s chronickým srdečním selháním souvisí deprese, která je diagnostikována až u 36,5 % z nich. Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit míru kvality života a deprese a jejich vzájemný vztah u pacientů s chronickým srdečním selháním a srovnat sledované proměnné s kontrolní skupinou. Metodika: Výzkumné šetření bylo realizováno na kardiologickém oddělení tří nemocnic v České republice od října roku 2015 do dubna roku 2016. Zúčastnili...

Vliv kombinované terapie vzduchovou dlahou a botulotoxinem-a na změnu spasticity ruky

Petr Konečný, Petr Sedláček, Martina Tarasová

Profese online 2017, 10(1):22-27 | 10.5507/pol.2017.004

Východiska: Spastická paréza akra horní končetiny způsobuje problémy v úchopových a manipulativních funkcích ruky, v běžných denních aktivitách, hygieně, ošetřovatelské a rehabilitační péči, zhoršuje kvalitu života a působí bolest. Snížení event. odstranění spasticity patří k základním úkolům při rehabilitaci spastické parézy ruky po cévní mozkové příhodě (iktu). Cíl: Cílem práce je popsat vliv kombinované terapie botulotoxinem-A a vzduchových dlah u pacientů po iktu se spastickou parézou ruky. Metodika: Jedná se o prospektivní observační kohortovou studii, popisující závislost mezi snížením spasticity a dlahováním pomocí vzduchových...

Editoriál

Editoriál

Miroslav Kopecký, Irena Voříšková

Profese online 2017, 10(1):

Vážení čtenáři, autoři příspěvků, kolegyně a kolegové,

s radostí Vám přinášíme nové jarní číslo časopisu Profese online 2017, které Vám prezentuje články z oblasti nelékařských zdravotnických věd.

V dubnovém čísle 1/2017 jsou publikovány původní vědecko-výzkumné články. První článek, autorského kolektivu Kozáková, R., Vévodová, Š., Vévoda, J., Merz, L., Grygová, B., a Kozák, J.
"Syndrom vyhoření u rodinných a profesionálních pečujících", se zaměřuje na problematiku péče o pacienta ze strany rodinných příslušníků a také profesionálních pracovníků. Jedná se o téma aktuální a v současné době velmi diskutované...