Profese Online, 2017 (roč. 10), číslo 1

Syndrom vyhoření u rodinných a profesionálních pečujících

Radka Kozáková, Šárka Vévodová, Jiří Vévoda, Lukáš Merz, Bronislava Grygová, Jiří Kozák

Profese online 2017, 10(1):1-7

Východiska: Péče o rodinného příslušníka je náročná a představuje pro pečovatele zátěž. V důsledku dlouhodobé zátěže může u pečovatele dojít k rozvoji syndromu vyhoření. Podobně jako na rodinné pečující, jsou i na profesionální pracovníky kladeny požadavky, které představují zátěž. Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit míru syndromu vyhoření a rozdíl v míře vyhoření u rodinných pečujících a u profesionálních pečujících. Metodika: Byla použita metoda kvantitativního dotazníkového šetření s použitím dotazníku Burnout Measure (BM). Soubor respondentů byl tvořen 50 rodinnými pečujícími (42 žen, 8 mužů) s průměrnou délkou pečování 5 let a 57 profesionálními...

Vývoj a zhodnocení obsahové validity znalostního dotazníku pro pacienty s diabetes mellitus

Kristýna Šoukalová, Martin Prázný, Barbora Doležalová

Profese online 2017, 10(1):8-14

Východiska: V současně době v České republice chybí dotazník, který by ověřil úroveň znalostí pacientů s diabetem. Takový dotazník je potřebný, protože počet nemocných s diabetem stále stoupá a je třeba, aby bylo možné hodnotit efektivitu prováděné edukace, která je personálně i časově velmi náročná. Dotazník posuzující znalosti pacientů je jednou z možností, jak lze efektivitu edukace hodnotit. Cíl: Cílem práce bylo vytvořit znalostní dotazník pro osoby s diabetem. Součástí tohoto cíle bylo navrhnou hlavní témata, oblasti a konkrétní položky nově tvořeného znalostního dotazníku, zhodnotit obsahovou validitu hlavních navržených oblastí,...

Deprese a kvalita života pacientů s chronickým srdečním selháním

Šárka Vévodová, Michaela Andrlová, Jiří Vévoda

Profese online 2017, 10(1):15-21

Východiska: Chronické srdeční selhání je označováno jako epidemie 21. století, která má závažné důsledky, výrazně snižuje délku života a má negativní dopad na kvalitu života. Se zhoršenou kvalitou života u pacientů s chronickým srdečním selháním souvisí deprese, která je diagnostikována až u 36,5 % z nich. Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit míru kvality života a deprese a jejich vzájemný vztah u pacientů s chronickým srdečním selháním a srovnat sledované proměnné s kontrolní skupinou. Metodika: Výzkumné šetření bylo realizováno na kardiologickém oddělení tří nemocnic v České republice od října roku 2015 do dubna roku 2016. Zúčastnili se...