Profese online 2017, 10(1):22-27 | DOI: 10.5507/pol.2017.004

Vliv kombinované terapie vzduchovou dlahou a botulotoxinem-a na změnu spasticity ruky

Petr Konečný1,2,3,4, Petr Sedláček2, Martina Tarasová3
1 Ústav fyzioterapie, Fakulta zdravotních věd, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká Republika
2 Centrum Léčebné Rehabilitace, nemocnice SMN Prostějov, Česká Republika
3 Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Lékařská Fakulta, Masarykova Univerzita Brno, Česká Republika
4 Neurologická klinika, Lékařská Fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká Republika

Východiska: Spastická paréza akra horní končetiny způsobuje problémy v úchopových a manipulativních funkcích ruky, v běžných denních aktivitách, hygieně, ošetřovatelské a rehabilitační péči, zhoršuje kvalitu života a působí bolest. Snížení event. odstranění spasticity patří k základním úkolům při rehabilitaci spastické parézy ruky po cévní mozkové příhodě (iktu).

Cíl: Cílem práce je popsat vliv kombinované terapie botulotoxinem-A a vzduchových dlah u pacientů po iktu se spastickou parézou ruky.

Metodika: Jedná se o prospektivní observační kohortovou studii, popisující závislost mezi snížením spasticity a dlahováním pomocí vzduchových dlah (experimentální kohorta s 20 probandy,16 žen, 14 mužů, průměrný věk 59,5 ± 9,8 let) versus konvenční rehabilitace s progresivním strečinkem spastických svalů (kontrolní kohorta s 20 probandy,18 žen, 12 mužů, průměrný věk 60,0 ± 9,5 let). Všichni pacienti měli postiktální spastickou parézu akra horní končetiny a terapii botulotoxinem-A s navazující šesti týdenní rehabilitací. Naměřená data byla statisticky zhodnocena na hladině významnosti p < 0,05 pomocí Studentova t-testu, Mann-Whitney U-testu, Chí kvadrát testu a pomocí logistické regresní analýzy.

Výsledky: V letech 2015–2016 v centru léčebné rehabilitace v Prostějově rehabilitovalo 44 pacientů se spastickou parézou akra horní končetiny. Observační studii, sledující vztah změny spasticity akra horní končetiny a vlivu různé antispastické terapie, dokončilo 40 pacientů (20 v experimentální a 20 v kontrolní kohortě). Po šesti týdenní terapii byla prokázána velmi významná závislost mezi terapií vzduchovou dlahou a zmírnění spasticity při Odds Ratio 4,0 (95% CI: 3,5–5,0) a významná závislost konvenční rehabilitace (s progresivním strečinkem) a zmírnění spasticity při Odds Ratio 1,5 (95% CI: 1,1–2,0).

Závěr: V naší práci je popsán významnější vztah mezi snížením spasticity akra horní končetiny a kombinované terapie pomocí botulotoxinu-A spolu se vzduchovými dlahami, oproti kombinované terapii pomocí botulotoxinu-A se standardní rehabilitací a progresivním strečinkem.

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, spasticita, dlahování, vzduchová dlaha, botulotoxin-A, strečink

Vloženo: únor 2017; Přijato: květen 2017; Zveřejněno online: červen 2017; Zveřejněno: duben 2017


Reference

 1. Jech R. Klinické aspekty spasticity. Neurologie pro praxi. 2015;16(1):14-9.
 2. Štětkářová I, Ehler E, Jech R, et al. Spasticita a její léčba. Praha: Maxdorf; 2012.
 3. Kaňovský P, Bareš M, Dufek J. Spasticita: mechanismy, diagnostika, léčba. Praha: Maxdorf; 2004.
 4. Konečný P, et al. Robotická rehabilitace spasticity ruky. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017;24(1):18-21.
 5. Ehler E. Spasticita - klinické škály. Neurologie pro praxi. 2015;16(1):20-3.
 6. Gracies JM, et al. Five-step clinical assessment in spastic paresis. European Journal of physical and rehabilitation medicine. 2010;46(3):411-21. Přejít na PubMed...
 7. Kolektiv autorů. Metodická příručka pro odborníky pracující v oblasti neurorehabilitace. Praha: Erudis, O.P.S.; 2012.
 8. Cambier DC. Treating sensory impairments in the post-stroke upper limb with intermittent pneumatic compression. Clinical Rehabilitation. 2003;17(1):14-20. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 9. Lannin NA, et al. Effects of splinting on wrist contracture after stroke: a randomized controlled trial. Stroke. 2007;38(1):111-8. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 10. Verstraeten, AM. URIAS - Johnstone air splints, an aid in neurological rehabilitation. 2011. [cited 2017 Feb 11]. Available from: http://users.skynet.be/werkgroep.Johnstone/eng/splints.htm
 11. Stevenson V, Jarrett L. Spasticity management: a practical multidisciplinary guide. Abingdon: Informa Healthcare; 2006. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Kolář P, et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén; 2009.
 13. Johnstone M. Restoration of normal movement after stroke. Churchill Livingstone; 1995.
 14. Vodičková R. PRO-aktivní léčebná Aplikace v neurorehabilitaci se vzduchovými dlahami - PANat. Praha: Spirála; 2015.
 15. Steck GC. Theoretical framework and clinical management of PANat. 2015. [cited 2017 Feb 11]. Available from: http://users.skynet.be/werkgroep.Johnstone/Pub/PANat%20TF%202015.pdf
 16. Amini M, Shamili A, Forogh B, et al. Combined effect of botulinum toxin and splinting on motor components and fiction of people with stroke. Adavnces in bioscience and cliniclal medicine. 2017;2:18.
 17. Pizzi A, Carlucci G, Falsini C, et al. Application of a volar static splint in poststroke spasticity of the upper limb. Arch Phys Med Rehabil. 2005;86(9):1855-9. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 18. Denham SP. Augmenting occupational therapy treatment of upper-extremity spasticity with botulinum toxin A: a case report of progress at discharge and 2 years later. Am J Occup Ther. 2008;62(4):473-9. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...