Profese online 2017, 10(1):8-14 | DOI: 10.5507/pol.2017.002

Vývoj a zhodnocení obsahové validity znalostního dotazníku pro pacienty s diabetes mellitus

Kristýna Šoukalová1, Martin Prázný2, Barbora Doležalová3,4
1 Katedra ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Česká republika
2 3. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Česká republika
3 Katedra klinických oborů, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Česká republika
4 IDE CR s. r. o., Česká republika

Východiska: V současně době v České republice chybí dotazník, který by ověřil úroveň znalostí pacientů s diabetem. Takový dotazník je potřebný, protože počet nemocných s diabetem stále stoupá a je třeba, aby bylo možné hodnotit efektivitu prováděné edukace, která je personálně i časově velmi náročná. Dotazník posuzující znalosti pacientů je jednou z možností, jak lze efektivitu edukace hodnotit.

Cíl: Cílem práce bylo vytvořit znalostní dotazník pro osoby s diabetem. Součástí tohoto cíle bylo navrhnou hlavní témata, oblasti a konkrétní položky nově tvořeného znalostního dotazníku, zhodnotit obsahovou validitu hlavních navržených oblastí, konkrétních navržených položek dotazníku a jednotlivých částí celého dotazníku.

Metody: Pro tvorbu samotného dotazníku a pro hodnocení jeho obsahové validity byla navázána spolupráce s 12 odborníky z praxe. Na základě této spolupráce pomocí výzkumné metody Delphi, studia odborné literatury a publikací, byla navržena hlavní témata dotazníku, jeho hlavní oblasti a konkrétní položky. Obsahová validita byla zhodnocena pomocí výpočtu indexu obsahové validity.

Výsledky: Finální podoba dotazníku je tvořena 4 hlavními tématy, 16 oblastmi a 53 položkami. Index obsahové validity (CVI) se pro jednotlivé oblasti dotazníku pohyboval v rozmezí 0,50 až 1,00, pro jednotlivé položky v rozmezí 0,33-1,00. CVI pro jednotlivé části dotazníku (S-CVI/Ave) se pohyboval v rozmezí 0,90-0,98.

Závěr: Nově vytvořený měřící nástroj k hodnocení znalostí u pacientů s diabetem byl zhodnocen jako obsahově vysoce validní. V následujících krocích výzkumu budou ověřovány další psychometrické vlastnosti dotazníku a jeho srozumitelnost pro respondenty.

Klíčová slova: obsahová validita, dotazník, znalost, diabetes mellitus

Přijato: duben 2017; Zveřejněno online: duben 2017; Zveřejněno: duben 2017


Reference

 1. Pelikánová T, Bartoš V, et al. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf; 2011.
 2. Jirkovská A, et al. Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes: Manuál pro edukaci diabetiků. Praha: Mladá fronta; 2014.
 3. Data o diabetu v ČR. Www.diabetickaasociace.cz [Internet]. Praha: Diabetická asociace ČR, 2014 [cited 2016 Dec 30]. Available from: http://www.diabetickaasociace.cz/co-je-diabetes/data-o-diabetu-v-cr
 4. Zvolský M. Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2013 [Internet]. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2015 [cited 2016 Dec 30]. Available from: http://www.uzis.cz/rychle-informace/cinnost-oboru-diabetologie-pece-diabetiky-roce-2013
 5. Škrha J. Cesta diabetologie aneb jak vše začíná a končí: průvodce pro každodenní praxi. Praha: Maxdorf; 2014.
 6. Trunček J. Management znalostí. Praha: C.H. Beck; 2004.
 7. Eigenmann CA, Skinner T, Colagiuri R. Development and validation of a Diabetes Knowledge Questionnaire. Practical Diabetes International [Internet]. 2011 [cited 2014 Feb 27]; 28(4):[166-70 p.]. Available from: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=bf487490-846e-4343-977a-cef6fcffd52b%40sessionmgr4006&hid=4209&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=104694500&db=rzh Přejít k původnímu zdroji...
 8. Fitzgerald JT, et al. The reliability and validity of a brief Diabetes knowledge test. Diabetes Care [Internet]. 1998 [cited 2017 Feb]; 21(5):[706-10 p.]. Available from: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=9&sid=bf487490-846e-4343-977a-cef6fcffd52b%40sessionmgr4006&hid=4209&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=107275424&db=rzh Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 9. Speight J, Bradley C. The ADKnowl: identifying knowledge deficits in diabetes care. Diabetic Medicine [Internet]. 2001 [cited 2016 Nov 15];18 (8):[626-33 p.]. Available from: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=bf487490-846e-4343-977a-cef6fcffd52b%40sessionmgr4006&hid=4209&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=5183939&db=a9h Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 10. Garcia AA, et al. The Starr Country Diabetes Education: Development of the Spanish-language diabetes knowledge questionnaite. Diabetes Care [Internet]. 2001 [cited 2017 Feb 27]; 24(5): [16-21 p.]. Available from: https://search.proquest.com/docview/223070560?accountid=17239 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 11. Urbánek T, Denglerová D, Širůček J. Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál; 2011.
 12. Chráska M. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada Publishing; 2007.
 13. Polit DF, Beck ChT, Owen SV. Is the CVI an Acceptable Indicator of Content Validity? Appraisal and Recommendations. Research in Nursing & Health [Internet]. 2007 [cited 2016 Aug 15]; 30(4):[459-67 p.]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/6185294_Is_the_CVI_an_acceptable_indicator_of_content_validity_Appraisal_and_recommendations Přejít k původnímu zdroji...
 14. Plevová I, et al. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing; 2012.
 15. Polit DF, Beck ChT, Owen SV. Is the CVI an Acceptable Indicator of Content Validity? Appraisal and Recommendations. Research in Nursing & Health [Internet]. 2007 [cited 2016 Aug 15]; 30(4):[459-67 p.]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/6185294_Is_the_CVI_an_acceptable_indicator_of_content_validity_Appraisal_and_recommendations Přejít k původnímu zdroji...
 16. Šmahelová A, Lášticová M. Diabetologie pro farmaceuty. Praha: Mladá fronta a. s.; 2011.
 17. Bastable SB. Nurse as educator: Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice. Ontario, Canada: Jines and Bartless Publishers; 2008.
 18. Mandysová P. Příprava na edukaci v ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice; 2016.
 19. Haynes SN, Richard DCS, Kubany ES. Content Validity in Psychological Assessment: A Functional Approach to Concepts and Methods. Psychological Assessment [Internet]. 1995 September [cited 2016 Oct 1];7(3):[238-47 p.]. Available from: https://pdfs.semanticscholar.org/402f/0f1eca459139d141eeac5298958fd7557483.pdf Přejít k původnímu zdroji...
 20. Kozel R, Mynářová L, Svobodová H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing; 2011.