Profese Online, 2016 (roč. 9), číslo 2

Editoriál

Editoriál

Miroslav Kopecký, Šárka Rýznarová

Profese online 2016, 9(2):i

Články

Pilotní studie potřeb prvorodiček s dítětem v symbiotickém období života v oblasti zdravotní gramotnosti

Ivana Olecká, Kateřina Ivanová, Vladimír Mihál

Profese online 2016, 9(2):1-9 | 10.5507/pol.2016.006

Východiska: Zdravotní gramotnost prvorodiček je gramotnost v oblasti péče o zdraví jak matek, tak jejich dětí. Dle WHO je třeba klást důraz na zdravý start do života, protože ten ovlivňuje celoživotní zdraví. Příspěvek se zaměřuje na zdravotní gramotnost matek dětí v symbiotickém období, neboť ty činí rozhodnutí ve vztahu ke zdraví dítěte. Cíl: Porozumět potřebám prvorodiček s dítětem v symbiotickém období života v oblasti zdravotní gramotnosti a odhalit, čím je obsah zdravotní gramotnosti prvorodiček tvořen. Metody: Výzkumným přístupem je fenomenologická interpretativní analýza (IPA), technikou sběru dat byly polostrukturované rozhovory...

Inter-rater reliabilita položiek Bradenovej škály, Nortonovej škály, Waterlowej škály

Lenka Šáteková, Katarína Žiaková

Profese online 2016, 9(2):10-15 | 10.5507/pol.2016.007

Východiská: V súčasnosti existuje na svete takmer 40 škál na posúdenie rizika vzniku dekubitu. Napriek ich množstvu boli psychometrické vlastnosti testované len u niektorých. Cieľ: Zistiť stupeň inter-rater reliability jednotlivých položiek vybraných škál na posúdenie rizika vzniku dekubitu (Bradenovej škály, Nortonovej škály a Waterlowej škály). Metódy: Zber dát prebiehal od apríla do augusta 2014 na oddelení s dlhodobou ošetrovateľskou starostlivosťou. Výskumný súbor tvorilo 32 pacientov. Pre vyhodnotenie inter-rater reliability boli použité štatistické metódy vnútrostredný koeficient korelácie (ICC). Výsledky: Zhoda...

Aspekty kvality života seniorů s endoprotézou kyčelního kloubu

Jitka Tomanová

Profese online 2016, 9(2):16-23 | 10.5507/pol.2016.008

Východiska: Práce se zabývá aspekty kvality života seniorů s totální endoprotézou kyčelního kloubu z důvodu artrózy. Práce je především postavena na teoretických poznatcích o dané problematice a realizaci vlastního výzkumného šetření. Informace byly hledány s využitím databází Pubmed a Cinahl v období od října 2015 do března 2016. Pro porovnání námi získaných dat byly nalezeny 2 zdroje. Zahraniční dlouhodobá studie hodnotící kvalitu života deset let od výkonu totální endoprotézy kyčle, a česká studie hodnotící kvalitu života jeden rok od operačního zákroku pomocí miniinvazivního operačního přístupu. Jedním z nejčastějších onemocnění, se kterým...

Porodní poranění hráze a jeho vliv na pánevní dno a močovou inkontienci u žen

Petra Kramná, Yvetta Vrublová

Profese online 2016, 9(2):24-32 | 10.5507/pol.2016.009

Východiska: Vysoká prevalence močové inkontinence u žen představuje celosvětový problém. Častější výskyt problémů s únikem moči byl zaznamenán u žen po porodu. Některé studie zjistily souvislost mezi močovou inkontinencí a porodním poraněním. Cíl: Zjistit vliv porodního poranění hráze (epiziotomie, spontánní ruptury) na pánevní dno a močovou inkontinenci. Metody: K vyhledávání literárních zdrojů byly využity elektronické databáze Medline, Cinahl, Pub Med, Science Direct, Scopus, Medvik a elektronické vyhledávače Google a Google Scholar. Byly vyhledávány články v českém nebo anglickém jazyce. Při vyhledávání byla zadána klíčová slova:...

Americký podíl na reorganizaci české ošetřovatelské školy v Praze v letech 1920-1923

Růžena Zaoralová, Jana Kutnohorská, Zdeňka Mikšová

Profese online 2016, 9(2):33-41 | 10.5507/pol.2016.010

Východiska: Výzkum byl motivován snahou prohloubit současné poznání o názory amerických expertů, kteří na základě svých zkušeností věnovali reorganizaci ošetřovatelské péče v meziválečném Československu větší pozornost než oficiální československé orgány. Cíl: Objasnit úlohu ošetřovatelek Amerického Červeného kříže a expertů Rockefellerovy nadace při implementaci moderních přístupů v ošetřovatelství na české ošetřovatelské škole v Praze v letech 1920-1923. Metody: Práce je založena na retrospektivní analýze periodik a dokumentů Amerického Červeného kříže a Rockefellerovy nadace jako dvou hlavních amerických organizací podílejících se...