Autor, spoluautoři, autorská práva a povinnosti

Korespondující autor garantuje požadavek adekvátního a správného spoluautorství autorského kolektivu, a dále požadavek, že všichni z nich akceptují finální verzi rukopisu, která byla zaslána do redakce časopisu k posouzení/recenzi/publikování. Autor se také (Čestným prohlášením) zavazuje k respektování požadavku nepublikovat zaslaný rukopis v jiném časopise. Akceptována je pouze situace publikování abstraktu, příp. dizertační práce autora rukopisu. V případě financování výzkumu/publikace některým z grantů/projektů, je tato dedikace uvedena v závěru textu článku. Doložitelné přijetí obsahově stejné verze rukopisu (zaslaného do redakce časopisu) v jiném časopise je považováno za publikačně neetické a takové chování není redakcí respektováno a akceptováno. Redakce časopisu může akceptovat změnu v autorství zaslaného rukopisu (např. změnu příjmení, pracoviště apod.), avšak pouze za předpokladu včasného oznámení této informace a pokud nedojde k možnému konfliktu stran pracovišť autorů. Za obsah článku nesou plnou odpovědnost autoři. Použít jejich část, obrázek, tabulku nebo graf lze jen s citací zdroje. Zasláním rukopisu do periodika Profese online uděluje (udělují) jeho autor (autoři), popř. vykonavatel(é) majetkových práv k tomuto rukopisu, bezúplatnou licenci Univerzitě Palackého v Olomouci ke zveřejňování a rozšiřování tohoto rukopisu v rámci výše uvedeného online periodika na webových stránkách http://profeseonline.upol.cz/ a k archivaci tohoto rukopisu současně s archivací stránek tohoto periodika Národní knihovnou České republiky prostřednictvím WebArchivu, a to vše po neomezenou dobu.

Redakcí přijatý rukopis, zaslaný autorem, je považován za důvěrný dokument. Publikování v časopise (tj. uveřejnění článku po úspěšném recenzním řízení) není honorováno, taktéž autorovi nejsou poskytovány separáty jeho publikace.

Redakce časopisu – šéfredaktor, výkonný redaktor

Výkonný redaktor dohlíží na formální náležitosti zaslaného rukopisu, přičemž do obsahu, bez profesní i osobní vazby na konkrétního autora či pracoviště, nezasahuje. Posoudí případný plagiát díla dle redakcí již zaevidovaných rukopisů či dle dostupných publikovaných článků zveřejněných v českém či příbuzném prostředí. Koriguje formální, stylistickou a grafickou podobu zaslaného rukopisu a dodržování zásad s Instrukcemi pro autory. Text rukopisu je psán odborným jazykem, s náležitými pojmy (terminologií) platnými pro danou vědní disciplínu. V kompetenci výkonného redaktora je možnost úpravy drobných chyb, překlepů či interpunkce. Výkonný redaktor může svá rozhodnutí konzultovat se členy redakční rady, šéfredaktorem nebo také recenzenty.

Členové redakční rady

Redakční rada časopisu realizuje první kolo recenzního řízení, tzv. vstupní hodnocení zaslaných rukopisů. V procesu vlastního hodnocení nesmí dojít ke střetu zájmu (tzn. identifikace autora a člena redakční rady stejným pracovištěm apod.), stejně jako k porušení povinné mlčenlivosti vztažené na posuzované rukopisy a informace v nich obsažené. Taktéž nesmí být bez výslovného souhlasu autora dodaného rukopisu žádná část rukopisu použita pro vlastní autorskou tvorbu či publikování. Členové redakční rady nemohou nijak ovlivnit druhé kolo recenzního řízení, nemohou do něj nikterak vstupovat. Za obsahovou úroveň a kvalitu časopisu odpovídá předseda redakční rady časopisu ve spolupráci s výkonným redaktorem, kteří úzce spolupracují se členy redakční rady. Nikdo z redakce časopisu (tj. šéfredaktor, výkonný redaktor, člen redakční rady) nemá svolení ke zveřejnění kterékoliv informace o stavu akceptace zaslaného rukopisu nikomu mimo postavení redakce. Jediná přípustná výjimka pro redakci je směrem k autorům rukopisu, recenzentům či vydavateli časopisu.

Recenzenti, posouzení rukopisu

Recenzentem, vedeným v databázi recenzentů časopisu, je odborník v dané oblasti, který disponuje minimálně úplným vysokoškolským vzděláním, publikační činností v hodnoceném vědním oboru a profesní erudicí. Jeho úkolem je rukopis adekvátně, avšak kriticky posoudit se snahou o jeho co nejvyšší odbornou úroveň vzhledem k aktuálním poznatkům vědního oboru. Redakce časopisu neakceptuje zaslání rukopisu k jeho posouzení osobám, jež jsou pracovištěm či profesním působením afiliačně spjaty s autorem/spoluautorem recenzovaného rukopisu.

Recenzent by měl zaručovat tyto základní principy:

 • patřičnou odbornost hodnocení, konstruktivnost při psaní posudku s cílem pomoci autorovi zajistit co nejvyšší obsahovou i formální kvalitu jeho příspěvku a pomoci editorům v rozhodování,
 • včasnost zpracování posudku do určitého termínu, případně okamžité zaslání informace o překážkách recenzi provést (např. z důvodů časových, týkajících se odbornosti, existence jakékoli vlastní práce na vzniku rukopisu a dalších předmětech střetu zájmů) či potřebě prodloužení termínu,
 • důvěrnost odborné recenze, zachování oboustranné anonymity vůči autorovi/autorce,
 • mlčenlivost o informacích získaných během recenzního řízení kromě těch, které zveřejňuje časopis,
 • vyloučení a ohlášení případného střetu zájmů, s možností konzultace s redakcí, pokud se projeví střet zájmů v průběhu zpracování, případně sdělení jakéhokoli podezření na porušení etických pravidel a uchování informací v důvěrnosti,
 • vyvarování se pročítání rukopisu, pokud z jakéhokoli důvodu nemůže recenzi zajistit a okamžité informování redakce o těchto skutečnostech,
 • požádání redakce o svolení k zapojení spolupracujících osob při zpracování recenze a jejich následné uvedení v posudku,
 • nestrannost a objektivitu ve smyslu původu rukopisu, národnosti, náboženského nebo politického přesvědčení, pohlaví či jiných vlastností autorů, obchodních zájmů,
 • možnost opětovného zhodnocení příspěvku, který již byl dříve hodnocen, avšak mohl být zásadně přepracován a mezi jeho dvěma podáními uplynula doba jednoho roku, nebo se mohla změnit kritéria pro jeho přijetí,
 • neovlivnitelnost záměrem jiné osoby a zajištění konkrétního pozitivního či negativního výsledku,
 • respektování pravidel časopisu a popsaného postupu recenzního řízení,
 • respektování stylu autora a orientace připomínek na věcnou stránku rukopisu s cílem zajistit srozumitelnost, posílit a rozšířit práci či doložit tvrzení uvedená v rukopise,
 • citlivé formulování připomínek k nedostatkům vznikajícím v důsledku jazykových odlišností.

Recenzní řízení a proces publikování

Recenzní řízení v časopise je dvojitě zaslepené, anonymní a je realizováno dvoukolově prostřednictvím vstupního hodnocení (viz výše) v prvním kole a hodnocení dvěma odborníky – recenzenty v druhém kole, doloženém recenzentem podepsaným posudkem. Posudek je spolu s návrhy na požadované úpravy (doplnění) zasílán autorovi k provedení úprav v posouzeném rukopisu. Oprava rukopisu dle recenzních posudků nezaručuje jeho následné přijetí k publikování. Konečné rozhodnutí o přijetí článku k publikaci a o úpravě rukopisu si vyhrazuje redakce. V případě nemožnosti vypracovat recenzní posudek informuje o tom oslovený recenzent výkonného redaktora. Recenzenti posuzují text po odborné, profesní a vědecké stránce, to vše se snahou o co nejvyšší vědecký potenciál článku, který přispěje ke zvýšení prestiže a citovanosti článku/časopisu. V neposlední řadě recenzenti komparují posuzovaný rukopis s obsahovými a kriteriálními požadavky na rukopisy v Instrukcích pro autory.

Všeobecné etické principy

Posuzované rukopisy vždy reflektují a respektují základní principy publikování, stejně jako principy, které jsou kladeny na práci s lidskými subjekty. V tomto případě je nutno uvést informaci o odsouhlasení etickými komisemi, případně organizací/institucí, ve které byl takto koncipovaný výzkum realizován. Z hlediska zachování anonymity účastníků studie je doporučeno také uvedení informace o tom, jak bylo této anonymity ze strany výzkumníka dosaženo, včetně jejich dobrovolnosti v participaci na výzkumu. Členové redakční rady, výkonný redaktor, šéfredaktor a také recenzenti respektují humanistický požadavek přístupu k lidským subjektům. Dochází tak k relevantnímu hodnocení obsahu rukopisu bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání, původ, sexuální orientaci, občanství nebo výzkumné přesvědčení autora.