Příjem příspěvků

Uzávěrka

Vážení a milí autoři,
dovolujeme si Vás upozornit na datum uzávěrky zasílaných příspěvků stanovené pro první číslo na 20. února a pro druhé číslo na 20. srpna příslušného roku. U příspěvků zaslaných po tomto datu, vzhledem ke lhůtám jednotlivých fází recenzního řízení, nezaručujeme provedení kompletního recenzního řízení k datu uzavření všech recenzních řízení pro aktuální číslo (tj. duben první číslo, říjen druhé číslo) a jejich publikace by připadala v úvahu až v následujícím čísle.

Děkujeme za pochopení.

Anglický překlad rukopisu

Po úspěšném zakončení recenzního řízení je autorovi zasláno potvrzení o přijetí článku k publikaci a je požádán o pořízení anglického překladu, který bude uveřejněn v anglické verzi časopisu. Redakce si vyhrazuje právo vrátit autorovi nekvalitní překlad k přepracování.

Publikování bez poplatku

Za přijetí příspěvku redakce neúčtuje žádný vstupní poplatek. Zpoplatněno není ani publikování příspěvku v časopise.

Obor, forma, jazyk

Redakce přijímá články v oborech: ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, antropologie, psychologie, sociologie, radiologické asistence a specializace ve zdravotnictví, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče a rozvoj teoretické báze všech zdravotnických oborů, psané v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Do recenzního řízení mohou být zařazeny pouze příspěvky, které dosud nebyly ani nebudou publikovány v jiném časopisu.

Přijímány jsou příspěvky:

 • výzkumného charakteru,
 • přehledového charakteru (klasický přehled – review),
 • recenze aktuálně vydaných publikací (max. 1 rok před recenzí).

Odeslání příspěvku

Rukopisy zasílejte elektronicky na adresu předsedy redakční rady: miroslav.kopecky@upol.cz. Soubor musí být odeslán z vlastní elektronické adresy autora, která bude používána v další korespondenci.

Zajištění anonymity

RUKOPIS představují dva samostatné dokumenty v souborech programu Word formátu .doc nebo .rtf.

Soubor 1, nazvaný podle vzoru „příjmení autora_titul.doc“, obsahuje titulní stranu rukopisu. V tomto souboru zašle autor informace o autorech zahrnující jméno a příjmení, kontaktní adresu, pracoviště, e-mail a telefonní číslo prvního autora a dále jméno a příjmení, pracoviště a e-mail všech spoluautorů.

Soubor 2, nazvaný podle vzoru „příjmení autora_text.doc“, obsahuje text rukopisu, přičemž tento dokument nesmí obsahovat žádné informace o autorovi (jméno, pracoviště, adresa), dále:

 • odkazy na granty a jiné opory, podle nichž je možné autory identifikovat,
 • formulace v textu identifikující autora (např. „jméno a příjmení“ je nutno nahradit slovem „autor/autoři“),
 • odkazy na webové stránky autorů a jejich týmu,
 • poděkování např. sponzorům, vedoucím prací, čtenářům atd.

Pokud takové prvky příspěvek obsahuje, vyznačte jejich náhrady barevným odkazem v místě jejich uvedení v textu rukopisu a celé správné znění vložte pod názvem patřičného odkazu do Souboru 1 pod čarou.

Vzor Souboru 1 s použitím náhrady formulace

Původnost textu a autorská práva

Ke každému rukopisu zašle hlavní (korespondující) autor na e-mail předsedy redakční rady vyplněný a podepsaný dokument Čestné prohlášení autora/autorů. Tento soubor musí obsahovat vlastnoruční podpis hlavního autora, který lze naskenovaný vložit do připraveného pole formuláře ve formě grafického souboru. Jinou verzi čestného prohlášení redakce neakceptuje.

Tímto čestným prohlášením autoři stvrzují, že:

 • rukopis dosud nebyl publikován a je nabídnut k první publikaci,
 • autoři nabízející rukopis jsou výhradními držiteli autorských práv k příslušnému rukopisu,
 • pokud rukopis obsahuje materiál, k němuž má autorská práva třetí strana, autoři získali svolení k jeho plnému použití před nabídnutím článku,
 • autoři poskytují v plném rozsahu všechna příslušná autorská práva ve chvíli přijetí rukopisu k publikaci,
 • byly dodrženy etické principy publikování.

Za obsah článku nesou plnou odpovědnost autoři. Uveřejněné články nejsou honorovány, stávají se majetkem časopisu. Použít jejich část (text, obrázek nebo graf) lze jen s citací zdroje.

Konečná úprava rukopisu

Konečnou úpravu rukopisu si vyhrazuje redakce. Ta zahrnuje výslednou grafickou podobu a opravy drobných jazykových a typografických chyb. Výsledná podoba rukopisu ve formě souboru PDF je zasílána hlavnímu autorovi k autorské korektuře, kdy již není autorům povoleno doplňovat ani měnit text či součásti příspěvku. Provedenou korekturu je třeba obratem vrátit na adresu redakce, nejpozději však do 8 dnů od data zaslání autorovi.

SOUBOR 1, titulní strana rukopisu

Název příspěvku / Autoři / Pracoviště / Kontakt / Pod čarou

 • Název příspěvku i jeho anglického překladu tučně velkými písmeny. Jedná-li se o studentský příspěvek, bude v závorce na konci názvu uvedeno „studentský příspěvek“. Název má výstižně prezentovat obsah článku.
 • Autoři tučně: celé jméno a příjmení bez titulů, autoři z různých pracovišť jsou odlišeni číselným indexem. Je-li autor/ka student/ka, uvede to za svým jménem do závorky.

Vzor Adéla Stehlíková1 (studentka), Petra Mandysová2

 • Pracoviště netučně, s odkazem číselným indexem k příslušnému autorovi před prvním znakem názvu pracoviště, vypsáno v pořadí: katedra, fakulta, univerzita, město, stát (bez zkratek).

Vzor
1 Katedra ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika
2 Neurologická klinika, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika

 • Kontakt: pokud je více autorů, uvádí se kontakt na hlavního (korespondujícího) autora ve formě: jméno a příjmení s tituly, celý název pracoviště (bez zkratek), adresa, e-mail.
 • Pod čarou: informace, které pro zajištění anonymity recenzního řízení mohou být do textu vloženy až v publikované verzi s odkazem na místo vložení (veškeré údaje identifikující autora).

Vzor Soubor 1 s použitím náhrady formulace

Struktura tohoto souboru je stejná pro všechny typy příspěvků: výzkumného a přehledového charakteru i recenzí.

SOUBOR 2, text rukopisu

Příspěvky výzkumného charakteru

Název příspěvku / Abstrakt / Klíčová slova / Text rukopisu

 • Název příspěvku i jeho anglického překladu tučně velkými písmeny. Jedná-li se o studentský příspěvek, bude to uvedeno na konci názvu v závorce. Název by měl výstižně prezentovat obsah článku.
 • Abstrakt: doporučená délka abstraktu jedné jazykové verze je max. 1500 znaků včetně mezer. Je uveden v originálním a anglickém jazyce a obsahuje tyto součásti: Východiska / Cíl / Metody / Výsledky / Závěry. Podnázvy tučně, bez odsazení zarovnány vlevo, s dvojtečkou.
 • Klíčová slova se uvádí v originálním a anglickém jazyce, obsahují 5–8 klíčových slov, informují o tématu, odborném problému, výzkumných nástrojích, subjektech, výzkumné metodě a technikách popisovaného výzkumu. Neshodují se s výrazy v názvu.

Vzor abstrakt a klíčová slova

 • Text rukopisu: podnadpisy jednotlivých oddílů jsou psány tučně na samostatném řádku velkými písmeny. Text rukopisu je takto strukturován: Úvod / Cíl práce / Metodika / Výsledky / Diskuze / Limity / Závěry / Poděkování / Referenční seznam

Úvod: východiska výzkumného sdělení s odkazy na zdroje různých autorů, na co práce navazuje, v případě kvalitativního přístupu popis teoretického rámce a jeho odůvodnění.

Cíl práce: cíle studie, organizace výzkumu.

Metodika: typ výběru subjektů, charakteristiky souboru, kritéria k zařazení, vyloučení subjektů ze zkoumaného souboru; typ výzkumné studie, design výzkumu, přesný popis metod a technik, ověření validity a reliability nástrojů ke sběru dat, metody použité ke statistickému zpracování dat, název a verze statistického software aj.

Výsledky: přehledně ke každému výzkumnému cíli, problému; tabulky, grafy, obrázky a schémata; uvedení relevantní statistiky.

Diskuze: stanovisko k vlastním výsledkům, jejich porovnání s výsledky jiných autorů, diskuze k odlišným výsledkům, možné příčiny; tabulky, grafy, obrázky a schémata.

Limity: informace o benefitech a také omezeních výzkumu.

Závěry: podstatné výsledky vlastního výzkumu, jejich koncentrovaná podoba, návrh výzkumných otázek nebo problémů pro další výzkum v dané oblasti.

Poděkování: případná dedikace projektu, grantu, poděkování vedoucím práce atd.

Referenční seznam: forma referenčního seznamu a uvádění citací v textu dle platné citační normy je podrobně popsána ve složce Referenční seznam.

Příspěvky přehledového charakteru

Název příspěvku / Abstrakt / Klíčová slova / Text rukopisu

 • Název příspěvku, abstrakt a klíčová slova se řídí stejnými pravidly jako u příspěvků výzkumného charakteru.
 • Text rukopisu: podnadpisy jednotlivých oddílů jsou psány tučně na samostatném řádku velkými písmeny. Text rukopisu je takto strukturován: Problém literárního přehledu / Úvod / Popis rešeršní strategie / Text literárního přehledu / Výstupy / Referenční seznam

Problém literárního přehledu: obsahuje formulaci cílené otázky.

Úvod: vstupní informace k problematice přehledu s odkazy na zdroje různých autorů.

Popis rešeršní strategie: detailní popis vyhledávací strategie, využité elektronické databáze, sumarizace vyhledaných zdrojů podle publikačních forem a relevance.

Text literárního přehledu: podkapitoly podle zvážení autora, k vyhledaným informacím je vhodné zaujmout analyticko-syntetický a také kritický postoj.

Výstupy: koncentrovaná podoba odpovědi na otázku literárního přehledu a návrh dalšího směřování při řešení odborného problému.

Referenční seznam: forma referenčního seznamu a uvádění citací v textu dle platné citační normy je podrobně popsána ve složce Referenční seznam.

Recenze aktuálních publikací

Název recenze / Text rukopisu / Náhled obálky

 • Názvem příspěvku je citace recenzovaného díla v platné citační normě, s udáním ISSN/ISBN.
 • Text rukopisu je souvislý a nestrukturovaný, obsahující informace o autorovi a jeho odbornosti, specifika publikačního a výzkumného zaměření, dále odborné zaměření publikace, komu je určena, členění a rozsah publikace, popis obsahu, významu a tezí publikace, specifikace kladných stránek publikace a případné nedostatky či případná omezení publikace. Akceptován je rozsah do 2 stran textu.
 • Náhled obálky recenzovaného díla je připojen za textem rukopisu jako obrázek splňující parametry grafických prvků. Pokud je stažen přímo z webu vydavatele, je nutné k němu uvést odkaz ve tvaru: "Zdroj obrázku: příslušná webová adresa (RRRR-MM-DD)".

Formátování a členění textu

Textový editor

Microsoft Office verze 97 a vyšší, počet stran max. 15.

Formát stránky

A4, všechny okraje: 2,5 cm, číslování stránek.

Písmo a odstavec

Times Roman CE, velikost 11 pt, styl písma „obyčejné“, řádkování jednoduché, zarovnání vlevo, bez dělení slov. Odsazení odstavců: začátek odstavce tabulátorem, nikoli mezerníkem, neukončujte řádky klávesou Enter. Tučné písmo a kurzívu používejte minimálně.

Mezery mezi odstavci

pomocí volného řádku, bez mezer před a za odstavcem.

Členění vlastního textu

názvy podkapitol tučně, velká písmena, velikost písma 11 pt.

Formáty seznamů

používejte pouze tyto doporučené formáty číslování a odrážek:
„1.“ nebo „•“ (za čísly je tečka, text začíná velkým písmenem a končí tečkou).
„a)“ nebo „–“ (text začíná malým písmenem, končí čárkou a poslední položka výčtu končí tečkou).

Vzor Příklady číslovaných seznamů a odrážek

Grafická úprava textu

nepište barevně, nepodtrhávejte slova a věty, nezvýrazňujte, udržujte jednotnou formu.

Zkratky

používejte minimálně, při prvním užití zkratky uveďte její plné znění. V nadpisu a abstraktu zkratky nepoužívejte.

Jednotky

uvádějte podle SI normy (Systeme international dęUnités), hodnoty pulzu, teploty a krevního tlaku je možné uvádět v konvenčních jednotkách.

Vzorce

vkládejte do dokumentu pomocí nástroje pro tvorbu rovnic a vzorců integrovaného do programu Word „Editor rovnic 3.0“ Postup: Vložení/Objekt/Vytvořit nový – výběrem možnosti Editor rovnic se otevře dialog pro sestavení rovnice či vzorce.

Vzor Ukázka vzorce vytvořeného Editorem rovnic 3.0

Typografie

dodržujte jednotné užití mezer v číselných a složených (matematických) výrazech, v užívání pomlček atd.

Tabulky, grafy, obrázky a schémata

Umístění a barva

grafy a grafická data dodávejte v souborech nesoucích v názvu příjmení autora a číslo grafiky, kopie objektu jsou vloženy do textu v místě, kde je na ně odkazováno. Přijímány jsou grafiky ve stupních šedi i barevné, použijte v příspěvku maximálně 5 grafických prvků a 5 tabulek.

Číslování a názvy

nadpisy s čísly u grafických prvků mají tvar „Tabulka 1, Obrázek 1, Graf 1, Schéma 1“, psaný tučně, od názvu oddělený tečkou, název netučně, neukončený tečkou. Nadpis tabulky stojí nad objektem, nadpis obrázků, grafů a schémat stojí pod objektem. Nevkládejte názvy grafických prvků dovnitř objektu.

Tabulky

písmo Times New Roman 9pt, řádkování jednoduché. Pokud to počet sloupců tabulky umožňuje, přizpůsobte její šířku jednomu sloupci (8 cm), tj. polovině šířky strany A4 (toto pravidlo se týká i ostatních grafik). Šedé stínování a tučné písmo používejte pouze v záhlaví sloupců a je spíše orientační. Výsledná grafická podoba tabulek je jednotná včetně barevnosti. Legenda je psána pod tabulkou stylem písma „obyčejné“ ve velikosti 9pt, uvedena je slovem „Legenda:“. Méně členěné tabulky mohou být vloženy přímo v souboru příspěvku, složitější jsou přijímány v samostatných souborech podle pravidel umístění.

Vzor Ukázka tabulky

Optimalizace grafů

velikost popisků os 9pt při optimální velikosti grafu. Ke grafům v Excelu zasílejte zdrojová data v originálním souboru, ve kterém byl graf vytvořen.

Odkazy v textu

v závorkách (Tabulka 3), (Obrázek 3). Pokud je odkaz součástí věty, pište s malým písmem.

Vzor „... jak dokumentuje tabulka 1.“

Formát souboru

přijímané formáty tabulek a grafů jsou XLS, rastrových grafik JPEG, GIF, TIFF, PNG a vektorových (křivkových) CDR, WMF nebo EPS. U skenovaných obrázků dodržujte dostatečné rozlišení, tj. fotografie 300 dpi, perokresba 600 dpi.

Vzor Ukázka grafu

Vzor Ukázka obrázku

Vzor Ukázka schématu

Referenční seznam

Forma uvádění citací a referenčního seznamu

Odkazy na citované literární zdroje v textové části uvádějte pořadovými čísly v závorkách, např. (3).

V referenčním seznamu se neuvádějí tituly, na které není v textu odkazováno, bibliografické citace se číslují a řadí se v pořadí, v jakém se v textu postupně uvádějí.

Vzor Forma referenčního seznamu

Platná citační norma

Citace uváděné v textu a uvádění referenčního seznamu je v souladu s „Jednotnými požadavky na úpravu rukopisů určených k publikaci v lékařských a biologických časopisech“ podle doporučení International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE): Recommendations (dostupné na http://www.icmje.org/recommendations/. Doporučení vychází z mezinárodní normy bibliografických citací pro lékařské vědecké publikace NISO-Z39.29-2005/R2010. Bibliografické citace jsou přizpůsobeny požadavkům National Library of Medicine USA (NLM). Bibliografické citace NLM a PubMed-Medline® se liší.

Základní příklady bibliografických citací

Rozděleno podle druhů dokumentů. Kompletní popis příkladů je k dispozici na odkazu: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

Článek v časopisu 1 autor

Němečková J. Volba zdravotnických rukavic. Sestra.compre 2007;17(6):57.

Marian AJ. Molecular genetic studies of complex phenotypes. Transl Res. 2012Feb;159(2):64-79.

Článek v časopisu více než 6 autorů

Denhaerynck K, Schmid-Mohler G, Kiss A, Steiger J, Wüthrich RP, Bock A, De Geest S., et al. Differences in Medication Adherence between Living and Deceased Donor Kidney Transplant Patients. Int J Organ Transplant Med. 2014;5(1):7-14.

Elektronicky publikované články

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle

Monografie

Dy SM, Aslakson R, Wilson RF, et al. The Future of Nursing: Leading Change, Advancing Health. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011.

Kapitola v knize

Smith J, Wesson JA, Glock A. Sensory stimulation-A way of creating mutual relations in dementia care. In: Remington S. Evidence-based Practice. New York: McGraw-Hill, 2012; p. 91-111.

Hughes RG. Patient Safety and Quality. In: Adams K, Greiner AC, editors. An Evidence-Based Handbook for Nurses. Hamilton (ON): BC Decker; 2013. p. 203-54.

Článek/příspěvek ze sborníku

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

Postup recenzního řízení

Každý příspěvek (také „rukopis“) je zasílán separovaně ve dvou samostatných souborech: „soubor 1“ s názvem a veškerými identifikátory autora a „soubor 2“ obsahující název a plný text rukopisu. Ten prochází dvoukolovým anonymním recenzním řízením. Redakce má právo odmítnout předání příspěvku do recenzního řízení, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na formální stránku odborného textu nebo neodpovídá oboru časopisu. Toto své rozhodnutí musí zdůvodnit také před redakční radou časopisu. Členové redakční rady mají právo kdykoli si vyžádat rukopisy nabídnuté redakci, včetně těch, které byly zamítnuty před recenzním řízením.

První kolo recenzního řízení představuje vstupní hodnocení, kde 3 členové redakční rady, vybraní šéfredaktorem podle oboru příspěvku, hodnotí obsah a kvalitu příspěvku. Každý hodnotící člen přiděluje příspěvku prostřednictvím formuláře s názvem Vstupní hodnocení počet bodů v rozmezí 1-10 a uvede svoje případné připomínky k obsahové, formální a kvalitativní stránce příspěvku. Vyplněný formulář zašle na e-mail redakce do 3 týdnů od data obdržení žádosti o hodnocení. Pokud v konečném součtu získá příspěvek minimálně 65 % (19,5 bodu) z 30 možných přidělovaných bodů, postupuje do dalšího kola řízení. Veškeré připomínky všech hodnotících členů jsou shrnuty do jednoho souboru. Autorovi je zaslána informace, zda jeho článek postupuje, či nepostupuje do dalšího kola recenzního řízení.

V druhém kole recenzního řízení jsou vybráni dva na sobě nezávislí odborníci na danou problematiku, kteří nejsou s autory úzce svázáni pracovně, institucionálně nebo osobně a jsou požádáni, aby provedli recenzi příspěvku a uvedli svoje hodnocení dle předepsaných kritérií, svoje připomínky autorům a výsledné doporučení k přijetí či nepřijetí příspěvku k publikaci pomocí formuláře nazvaného Recenzní posudek. Tento formulář je třeba vyplnit, vytisknout, vlastnoručně podepsat, naskenovaný zaslat elektronicky na e-mail redakce a rovněž zaslat poštou na adresu redakce/vydavatele do 3 týdnů od data obdržení žádosti o hodnocení. Posudek s komentářem a případným doporučením k úpravě příspěvku je zaslán autorovi/autorce. Autoři/autorky a posuzovatelé/posuzovatelky zůstávají pro sebe navzájem anonymní.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k publikaci

Na základě vyjádření recenzentů sdělí výkonný redaktor autorům, zda je článek přijat, je nutné jeho přepracování nebo je zamítnut. Po případném zapracování připomínek obou recenzentů zasílá autor redakci opravenou verzi příspěvku, která ji následně zašle ke konečnému odsouhlasení recenzentům. Konečné vyjádření recenzenta už probíhá pouze prostřednictvím e-mailové komunikace redakce a autora/autorky s výsledným oznámením autorovi o ukončení recenzního řízení a přijetí či nepřijetí finální podoby článku k publikaci.

Rozhodování o přijetí, přepracování nebo zamítnutí příspěvku probíhá podle těchto pravidel:

 • Jsou-li obě recenze kladné, příspěvek je přijat k publikaci.
 • Jsou-li obě recenze záporné, příspěvek není přijat k publikaci.
 • Pokud je jedna recenze kladná a druhá záporná, vstupuje do recenzního řízení třetí recenzent.

Konečné rozhodnutí o přijetí příspěvku ke zveřejnění si vyhrazuje redakce.

Po úspěšném zakončení recenzního řízení je autorovi zasláno potvrzení o přijetí článku k publikaci a je požádán o pořízení anglického překladu, který bude uveřejněn v anglické verzi časopisu. Redakce si vyhrazuje právo vrátit autorovi nekvalitní překlad k přepracování.

Přílohy

Stáhnout souborPokyny autorům

pokyny_autorum_cs.pdf
Velikost: 1.66 MB

Stáhnout souborČestné prohlášení autora/autorů

cestne_prohlaseni_cs.doc
Velikost: 474.5 kB

Stáhnout souborVstupní hodnocení

vstupni_hodnoceni_cs.doc
Velikost: 487 kB

Stáhnout souborRecenzní posudek

recenzni_posudek_cs.doc
Velikost: 433 kB