Profese online

Profese online (ISSN 1803-4330) je recenzovaný multioborový vědecký časopis publikující příspěvky z oborů:

  • ošetřovatelství
  • porodní asistence
  • fyzioterapie
  • antropologie
  • psychologie
  • sociologie
  • radiologická asistence
  • zdravotnické záchranářství
  • specializace ve zdravotnictví, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče a rozvoj teoretické báze všech zdravotnických oborů

Periodikum vydává Fakulta zdravotnických věd UP za podpory Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, vychází 2x ročně (duben, říjen) v elektronické formě česky s anglickým překladem abstraktů a klíčových slov a od roku 2012 i v plné anglické verzi.

Časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny České republiky a zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky a od prosince roku 2015 je indexován v databázi Index Copernicus.

Časopis poskytuje otevřený přístup k veškerému obsahu – všechny publikované články jsou zdarma k dispozici ve formátu PDF.

Za obsah článku nesou plnou odpovědnost autoři. Uveřejněné články nejsou honorovány, stávají se majetkem časopisu. Použít jejich část (text, obrázek nebo graf) lze jen s citací zdroje.

První vydavatel (2006–2010)

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků v Brně

Tištěná verze (2006–2008) – „Profese“ (ISSN 1802-2081)

První verzi periodika „Profese“ vydávala od roku 2006 jako populárně naučný časopis Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků v Brně (dále POUZP). Zakladatelkou časopisu byla šéfredaktorka Věra Fraňková. Od 19. 4. 2006 bylo periodikum registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod ev. číslem 1 E 16690 se zaměřením „Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné)“. Se zahájením vydávání online verze periodika bylo vydávání tištěné verze ukončeno.

Od roku 2008 po současnost – „Profese online“ (ISSN 1803-4330) – recenzovaný časopis

2008–2009 (do č. 2/2009) – spolupráce 4 vysokých škol na redakčním zpracování

Od roku 2008 vychází periodikum výhradně online. Přechodem na online verzi získal časopis nové ISSN 1803-4330 a do jeho názvu byla přidána formulace „online“ (v grafickém designu psána on-line, v Souborném katalogu NKČR registrována jako „Profese online“). Veškeré přijímané příspěvky byly od této chvíle recenzovány, čímž se zásadně změnil charakter periodika. U zrodu této tváře periodika stály jako spoluzakladatelky online verze doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., tehdejší děkanka toho roku založené Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále FZV UP) a doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Na jeho zpracování se v tomto období podílely čtyři vysoké školy, přičemž za redakční zpracování každého ze čtyř vydaných čísel v tomto období nesla zodpovědnost jedna instituce prostřednictvím svých zvolených zástupců (členů redakční rady): Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.), Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Mgr. Jan Chrastina), Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Petra Mandysová, MSN, Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.) a Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislavě (doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof., Mgr. Juraj Čáp, PhD.). Jednání redakční rady a zástupců POUZP probíhala pravidelně na FZV UP v Olomouci ve složení sestaveném rovnoměrně z členů těchto pracovišť. Závěrečnou formu článků k publikaci přebírala šéfredaktorka Věra Fraňková (POUZP Brno). Webové stránky časopisu byly součástí stránek POUZP.

2009–2010 (od č. 3/2009 do č. 2/2010) – redakční zpracování na půdě FZV UP

Na FZV UP v Olomouci byl ustaven do oficiální funkce výkonného redaktora Mgr. Jan Chrastina a předsedkyní redakční rady byla zvolena doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., tehdejší děkanka FZV UP Olomouc. Tento tým již přijímal veškeré články zasílané do redakce, zajišťoval recenzní řízení článků pro následující čísla periodika, organizoval jednání redakční rady na půdě FZV UP a zrecenzované články zasílal připravené k publikaci šéfredaktorce Věře Fraňkové do Brna.

Významnou událostí tohoto období bylo zařazení periodika do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky v březnu roku 2009. Redakční rada se začala postupně rozrůstat a v zájmu dosažení co nejvyšší kvality publikovaných článků bylo zavedeno vstupní hodnocení článků před zahájením recenzního řízení, kde se k přijímaným článkům vyjadřovali všichni členové redakční rady.

Současný vydavatel (2010 – současnost)

Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci

2010–2013 (od č. 3/2010 do č. 2/2013) – změna vydavatele

Dne 18. října 2010 byla podepsána smlouva mezi POUZP a FZV UP o partnerství při vydávání periodika. Zde byly stanoveny kompetence jednotlivých partnerských stran, přičemž FZV UP vystupovala jako primární vydavatel a jednatel ve věcech vydavatelských a POUZP jako partner zajišťující finanční podporu pro vydávání periodika a profesní a oborové zázemí s právem spolurozhodovat o veškerých organizačních otázkách periodika. Šéfredaktorkou byla jmenována doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. a Mgr. Jan Chrastina zůstal nadále výkonným redaktorem. V této době byla též zahájena spolupráce s Vydavatelstvím Univerzity Palackého, které zajišťovalo technickou redakci časopisu ve smyslu zpracování výsledné grafické sazby článků, čímž získal časopis profesionální grafický design (od prvního čísla roku 2011). Umístění webových stránek periodika bylo přesunuto na doménu FZV UP s paralelním umístěním archivu čísel a odkazu na aktuální adresu: http://profeseonline.upol.cz na webových stránkách POUZP.

V tomto období došlo k indexaci periodika v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny České republiky podepsáním smlouvy dne 2. 6. 2011 v Praze. Vzhledem k rostoucí potřebě indexací do světových databází vznikl požadavek publikace nejen anglických překladů abstraktů a klíčových slov, ale i kompletního textu článků. Od prvního čísla roku 2012 jsou již články publikovány dvojjazyčně tak, že anglické překlady jsou pořizovány dodatečně po vydání české verze aktuálního čísla.

2014 po současnost

K měsíci prosinci roku 2013 POUZP ukončila svoji participaci na vydávání periodika a výhradním vydavatelem se stala FZV UP v Olomouci. Počátkem roku 2014 došlo v redakci časopisu k personálním a organizačním změnám. Zpracování časopisu, recenzní řízení a organizaci redakční rady převzali noví zástupci redakce (šéfredaktor doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. a Mgr. Šárka Rýznarová jako výkonná redaktorka).

Skončilo období zařazení časopisu do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice registrovaného Radou pro výzkum, vývoj a inovace České republiky a podáním nové žádosti bylo zařazení obnoveno.

Došlo k restrukturalizaci webových stránek s ohledem na rostoucí požadavky indexací do světových databází. V této souvislosti byly provedeny kromě strukturálních změn webu i drobné změny v recenzním řízení, v popisu etických principů a do té doby užívaná citační norma (ČSN ISO 690) byla nahrazena normou NISO-Z39.29-2005/R2010 (od č. 2/2014), která je nejčastěji užívanou citační normou pro lékařské publikace. Celkové technické zpracování časopisu, tedy sazba článků i provozování a spravování webových stránek se postupně kompletně přesunulo na půdu FZV UP. Po celou dobu existence periodika se Redakční rada postupně rozrůstala a stále rozrůstá o nové členy z České republiky i ze zahraničí.

Od roku 2015 je časopis opět zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice registrovaném Radou pro výzkum, vývoj a inovace České republiky.